E.K.E.

Η Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς τη διακύβευση της δυνατότητας των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες (The Brundtland Report, UN World Commission on Environment and Development, 1987).

Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η προσέγγιση που στοχεύει στην ισορροπία των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων όλων μας των πράξεων, τώρα και στο μέλλον (Alliance for Global Sustainability).

Οι επιχειρήσεις για να κάμψουν τη δυσπιστία και τον κυνισμό αναζητούν νέες μορφές και στρατηγικές επικοινωνίας με την κοινή γνώμη που να πιστοποιούν την αξιοπιστία του επικοινωνιακού περιεχομένου.

Έρευνες δείχνουν την αναγκαιότητα των συμμαχιών και συνεργασιών μεταξύ του ιδιωτικού, του κοινωνικού και του δημόσιου τομέα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή ένωση δίνει σημασία στη συνεργασία και αναπτύσσει στρατηγικές, προγράμματα και εργαλεία υποστήριξής τους.

Η κοινή γνώμη πιστεύει για τις επιχειρήσεις προκειμένου να είναι υπεύθυνες απέναντι στην κοινωνία:

Σε σχέση με την Παραγωγική / Επιχειρηματική λειτουργία:

52% Σεβασμός /προστασία του περιβάλλοντος
Προϊόντα που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία
Προϊόντα καλής ποιότητας
Σωστή πλήρης πληροφόρηση για προϊόντα και συστατικά
Υψηλής ποιότητας προϊόντα σε χαμηλές τιμές
Φθηνά προϊόντα

Για να θεωρηθούν Εταιρικός πολίτης:

38% Υποστήριξη σε κοινωφελή ιδρύματα / οργανισμούς
Οικονομική υποστήριξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων
Οικονομική υποστήριξη σε ιατρική έρευνα / δωρεές σε νοσοκομεία

Σε ότι αφορά τον Κοινωνικό ρόλο του εργοδότη:

10% Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Υπεύθυνη συμπεριφορά προς υπαλλήλους

Το Global Reporting Initiative (GRI)παρουσιάστηκε το 1997 ως κοινή πρωτοβουλία της ΜΚΟ Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) των Η.Π.Α. και του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη βελτίωση των απολογισμών βιωσιμότητας ως προς την ποιότητα, την αυστηρότητα και τη χρησιμότητα. Η πρωτοβουλία δέχτηκε την ενεργό υποστήριξη και τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κλάδου, καθώς και εκπροσώπων ομάδων προάσπισης, λογιστικών σωμάτων, οργανώσεων επενδυτών, εργατικών σωματείων και πολλών άλλων. Μαζί, όλοι αυτοί οι φορείς εργάστηκαν για την επίτευξη της συναίνεσης αναφορικά με ένα σύνολο Κατευθυντήριων Οδηγιών έκδοσης απολογισμών, με στόχο την εξασφάλιση παγκόσμιας αποδοχής. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI είναι ένα πλαίσιο προδιαγραφών για την έκδοση απολογισμών σχετικά με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση ενός οργανισμού.

Το "Global Compact" είναι μια πρωτοβουλία του Γ. Γ. του Ο.Η.Ε. Kofi Αnnan που συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το 1999 και στη συνέχεια παρουσιάσθηκε τον Ιούλιο του 2000 σε 50 πολυεθνικές επιχειρήσεις και επιλεγμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη Νέα Υόρκη.

Η πρωτοβουλία είναι ουσιαστικά επιβεβαίωση της αποδοχής δέκα δεδομένων αρχών για τα παρακάτω θέματα:

Σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου
Σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα του συνδικαλισμού και της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας
Σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος

Οι αρχές αυτές δεν είναι νέες δεσμεύσεις ή επιταγές. Αντίθετα θεωρούνται δεδομένες βάσει των διεθνών συνθηκών και αποτελούν σε μεγάλο βαθμό εθνικό δίκαιο στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο εργάζονται προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των δέκα αρχών στις βασικές επιχειρηματικές τους λειτουργίες. Η δέσμευσή τους αρχίζει από την ενσωμάτωση οικουμενικών αρχών και αξιών μέσα στα στρατηγικά επιχειρηματικά τους οράματα, την οργανωτική τους δομή και τις καθημερινές τους λειτουργίες.