Σύμβουλος περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση

Είναι η ενσωματωμένη στη λειτουργία της επιχείρησης, ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το σύστημα αυτό είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων και δράσεων, που λειτουργούν από κοινού, για την επίτευξη του σκοπού της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης

Εταιρική Περιβαλλοντική πολιτική

Είναι το μέρος της Περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορά την διοίκηση και του υπάλληλους μιας επιχείρησης. Μερικές από τις δράσεις μπορεί να είναι:

 • Να ελαττωθεί η ποσότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας δεδομένης μονάδας προϊόντος.
 • Να ελαττωθεί η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τη δημιουργία μιας δεδομένης μονάδας προϊόντος.
 • Να ενθαρρύνονται, φιλικά προς το περιβάλλον, καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.
 • Να μετρούνται και να γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών.

Αυτή η πολιτική δίνει αυτοπεποίθηση στους εργαζόμενους που αισθάνονται ότι λειτουργούν σε μια υγιή επιχείρηση, υπεύθυνη και κοινωνικά ωφέλιμη.

Στόχοι των Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το περιβάλλον είναι αποδέκτης της μεγαλύτερης πίεσης από την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι δράσεις σε αυτό στοχεύουν:

 • Στην προστασία στοιχείων της φύσης ή οικοσυστημάτων από ανεπιθύμητες χρήσεις και επεμβάσεις.
 • Στην ανάδειξη ορισμένων ενδιαφερόντων τοπίων, στοιχείων, ή οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη αξία.
 • Σε επαναφορά ορισμένων διαταραγμένων οικοσυστημάτων σε φυσική κατάσταση και εξέλιξη.
 • Στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Στην διαχείριση με αειφορικά κριτήρια σημαντικών οικοσυστημάτων, καθώς και στην παρακολούθηση σημαντικών στοιχείων της χλωρίδας και της πανίδας.
 • Στην παροχή ευκολιών αναψυχής σε όσους επισκέπτονται την φύση και εποπτικών οργάνων για την καλύτερη προσέγγισή της.

Πολιτική προβολής της δράσης και Reporting

Η προβολή της περιβαλλοντικής δράσης της επιχείρησης, είναι μια σύνθετη διαδικασία που έχει σχέση με:

 • Την χρονική στιγμή που προβάλλεται
 • Το περιεχόμενο της προβαλλόμενης δράσης
 • Τους άμεσους αποδέκτες της δράσης και τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματά της
 • Την καινοτομία που παρουσιάζει
 • Την διάρκεια που θα δίνει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και θα αποτελεί διαφήμιση της επιχείρησης
 • Την εκπόνηση κοινωνικών απολογισμών κατά τα διεθνή πρότυπα (G.R.I.)

Η οργάνωση της προβολής πρέπει να αποδίδει το μέγιστο αποτέλεσμα, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που συντελείται. Μερικές φορές ο στόχος δεν είναι το κέρδος, αλλά ο μετριασμός της ζημίας.