Πολιτική Ποιότητας

Η «ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» είναι εταιρεία πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 στα πεδία εφαρμογής: Σύνταξη Μελετών Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Περιβάλλοντος.
Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, καθώς και την υλοποίηση από ολόκληρο το προσωπικό των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών:

  • Απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.
  • Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με:

1. Άξονα την αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων με τον πελάτη όρων.
2. Αποκλειστική συνεργασία με αξιολογημένους και εγκεκριμένους προμηθευτές.
3. Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.
Ενθάρρυνση κλίματος άψογης συνεργασίας.

  • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων με τη:
  1. Χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού.
  2. Συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
  • Έλεγχο όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Συνεχείς επιδιώξεις της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιημένων πελατών και η διεύρυνση των πωλήσεών της στον Ελληνικό χώρο.

Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι σκοποί και στόχοι ποιότητας αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος από τα γραφεία, καθώς και την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.forest.gr

Ηλίας Αποστολίδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ